بانکداری و مالی

باهم در رابطه با بانک داری و برنامه های مالی حال حاضر در بانک های خصوصی و دولتی صحبت خواهیم کرد !؟

 

باهم در رابطه با ترا بانک ، فرا بانک ، نعو بانک صحبت میکنیم

 

باهم ۶ نئوبانک جدیدی که گرفتم رو بررسی میکنیم !

 

دلیل به وجود آمدن این نوع بانک ها رو هم بررسی میکنیم

امکان ارسال دیدگاه وجود ندارد!