مرشد و مارگاریتا

نوشته: میخائیل بولگاکف ترجمه آقای عباس میلانی

در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۱ دقیقا وسط چالش های شرکت با کتاب مرشد و مارگاریتا در برنامه طاقچه آشنا شدم یکی از الپیکشن کتاب هایی که بعد از ۶ ماه

استفاده از پروژه های مشابه انتخاب بهتری بود ،

مرشد و مارگاریتا دقیقا زمانی نوشته شده که استالین در روسیه حکومت میکرد